Reklamačný poriadok internetového obchodu www.ledbaterky.sk

 
 
 

0910 989 329

 
 
 
Úvod > Reklamačný poriadok > Reklamačný poriadok internetového obchodu www.ledbaterky.sk
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.ledbaterky.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.ledbaterky.sk je Ing. Iveta Olbertová ILED.


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb), alebo ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom telefónu alebo e-mailom.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.


1. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu: Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 206, 956 54. O reklamácií je kupujúci povinný informovať predávajúceho vopred prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Je pravdepodobné, že vzniknutý problém budeme spoločne vedieť vyriešiť aj bez nutnosti posielať tovar späť k nám.


2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Preto Vás prosíme k reklamovanému tovaru vždy priložiť vyplenený reklamačný formulár.

3. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

4. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň prijatia reklamovaného tovaru na adrese predávajúceho.


5. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia